คู่มือสนทนาฉบับพกพา (พร้อม CD ภาษาฝรั่งเศส)

france

หนังสือการเรียนรู้ภาษาฝรั่งเศสฉบับพกพา ที่รวบรวมนำประโยคและคำศัพท์ที่ใช้ในชีวิตประจำวัน ในสถานการณ์ต่างๆ มารวมอยู่ในเล่มนี้ ไม่ว่าจะเป็นกรณีฉุกเฉิน การเดินทาง หรือการสั่งอาหาร ทั้งยังมีการนำข้อมูลเกี่ยวกับการฟัง การพูด และการเขียนอีกด้วย ทั้งยังมีแผ่น CD มาประกอบการเรียนรู้เกี่ยวกับเนื้อหาภายในเล่ม

ประเภทหนังสือ : หนังสือเพื่อการศึกษา
สำนักพิมพ์ : อีแอลที เอ็ดยูเคชั่น